गुरुवार, ८ ऑगस्ट, २०१३

स्थितप्रज्ञ

गाडलेल्या भूतकाळाची ....कर्कश्य भुते अंगावर 
वर्तमानाच्या जवाबदारीची.. पिल्लावळ मनावर 

तुटपुंज्या शुष्क क्षमतांचे ...अरण्यरुदन अनावर 
भविष्य ठाण मांडून दारात... भावनांचा गहिवर 

निष्कपट इरादे घेवून ...मी स्तब्ध रणांगणावर 
वैषम्य ..विषाद....सल ....हीच आयुधे पटावर 

दयाघना कृष्णा ... तेच युद्ध इथे कर्म भूमीवर 
अंतरात फुलून ये...तुझी स्थितप्रज्ञता मला दे !

..तुषार नातू !